Παροχές:

a. 7 εβδομάδες μαθημάτων

 

b. 1 μάθημα την εβδομάδα από 3 ώρες (σύνολο 21 διδακτικές ώρες) + 3 ώρες εβδομαδιαίως επιπλέον εξάσκηση (προσομοίωση + labs + extra listening).

 

c. 4 ζώνες διδασκαλίας (10:00 – 13:00, 13:00 – 16:00, 16:00 – 19:00, 19:00 – 22:00).

 

d. Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading):

Κάθε εβδομάδα διδάσκεται εξειδικευμένο λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στις συγκεκριμένες εξετάσεις, μέθοδοι γρήγορης ανάγνωσης και κατανόησης του γενικότερου περιεχομένου (skimming) αλλά και πρακτικές εντοπισμού και κατανόησης λεπτομερειών (scanning).

 

e. Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing):

Ανάλυση της μορφής του γραπτού λόγου που απαιτείται στις εξετάσεις, της μεθοδολογίας γρήγορης επεξεργασίας των στοιχείων που δίνονται, καθώς και της δόμησης σαφών επιχειρημάτων. Λόγω της πολύ συγκεκριμένης δομής και του περιορισμένου χρόνου που δίνεται στις εξετάσεις γι αυτήν την ενότητα, κάθε εβδομάδα, ένα μάθημα εστιάζει αποκλειστικά στην οργάνωση και παραγωγή γραπτού λόγου σε πραγματικό χρόνο. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην έγκαιρη ολοκλήρωση των κειμένων όσο και στην εξοικείωση με τους τύπους γραφής και τα θέματα που συναντώνται συχνά στο ΙELTS.

 

f. Kατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening):

Κάθε εβδομάδα, κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να κάνει προσομοίωση σε πραγματικό χρόνο του τεστ κατανόησης προφορικού λόγου του ΙELTS.

 

g. Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking):

Πέρα από την εξάσκηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος, κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα 7 προσομοιώσεων διάρκειας 30 λεπτών της εξέτασης παραγωγής προφορικού λόγου τoυ ΙELTS.

 

h. Επιπρόσθετο υλικό:

Κάθε μαθητής θα παραλαμβάνει δύο τεύχη που αφορούν στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου μαζί με μεθοδολογία συγγραφής κειμένου, ασκήσεις επανάληψης γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, καθώς και λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται συχνά στις εξετάσεις αυτού του επιπέδου.

 

i. Προσομοίωση Εξετάσεων (mock exams) IELTS

Κάθε εβδομάδα, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλύουν ένα ολοκληρωμένο τεστ τύπου ΙELTS σε πραγματικό χρόνο για το οποίο θα βαθμολογούνται σύμφωνα με τον τρόπο αξιολόγησης των εξετάσεων και θα λαμβάνουν εστιασμένα σχόλια για την βελτίωση της απόδοσής τους.

 

j. Ενδεικτικό Πρόγραμμα 7 εβδομάδων:

 

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7

Writing:

Reports - pie charts

Writing:

Opinion essays

Writing:

Bar and line charts

Writing:

For and against essays

Writing:  

Cause, Effect, Solution

Writing:

Maps and Flow Charts

Writing:

Revision and Questions

Speaking:

Part 1 Introduction

Speaking:

Scoring Criteria 

Speaking:

Part 2 The Long Turn

Speaking:

Part 3 Topic Development

Speaking:

Part 2 The Long Turn

Speaking:

Part 3 Topic Development

Speaking:

Part 3 Topic Development

Listening Practice

Listening Practice

Listening Practice

Listening Practice Listening Practice Listening Practice Listening Practice

Reading:

Skimming and Scanning

Reading

test 1 correction

Reading:

test 2 correction

Reading:

test 3 correction

Reading:

test 4 correction

Reading:

test 5 correction

Reading:

test 6 correction

Introduction to IELTS

Vocabulary 1

Vocabulary 2

Vocabulary 3

Vocabulary 4

Vocabulary 5

Vocabulary 6