Παροχές:

a. 5 εβδομάδες μαθημάτων

 

b. 1 μάθημα την εβδομάδα από 3 ώρες (σύνολο 15 διδακτικές ώρες) + 3 ώρες εβδομαδιαίως επιπλέον εξάσκηση (προσομοίωση + labs + extra listening).

 

c. 4 ζώνες διδασκαλίας (10:00 – 13:00, 13:00 – 16:00, 16:00 – 19:00, 19:00 – 22:00).

 

d. Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading):

Κάθε εβδομάδα διδάσκεται εξειδικευμένο λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στις συγκεκριμένες εξετάσεις, μέθοδοι γρήγορης ανάγνωσης και κατανόησης του γενικότερου περιεχομένου (skimming) αλλά και πρακτικές εντοπισμού και κατανόησης λεπτομερειών (scanning).

 

e. Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing):

Ανάλυση της μορφής του γραπτού λόγου που απαιτείται στις εξετάσεις, της μεθοδολογίας γρήγορης επεξεργασίας των στοιχείων που δίνονται, καθώς και της δόμησης σαφών επιχειρημάτων. Λόγω της πολύ συγκεκριμένης δομής και του περιορισμένου χρόνου που δίνεται στις εξετάσεις γι αυτήν την ενότητα, κάθε εβδομάδα, ένα μάθημα εστιάζει αποκλειστικά στην οργάνωση και παραγωγή γραπτού λόγου σε πραγματικό χρόνο. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην έγκαιρη ολοκλήρωση των κειμένων όσο και στην εξοικείωση με τους τύπους γραφής και τα θέματα που συναντώνται συχνά στο ΙELTS.

 

f. Kατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening):

Κάθε εβδομάδα, μαθητής έχει τη δυνατότητα να κάνει προσομοίωση σε πραγματικό χρόνο του τεστ κατανόησης προφορικού λόγου του ΙELTS.

 

g. Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking):

Πέρα από την εξάσκηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος, κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα προσομοιώσεων της εξέτασης παραγωγής προφορικού λόγου τoυ ΙELTS.

 

h. Επιπρόσθετο υλικό:

Κάθε μαθητής θα παραλαμβάνει δύο τεύχη που αφορούν στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου μαζί με μεθοδολογία συγγραφής κειμένου, ασκήσεις επανάληψης γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, καθώς και λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται συχνά στις εξετάσεις αυτού του επιπέδου.

 

i. Προσομοίωση Εξετάσεων (mock exams) IELTS

Κάθε εβδομάδα, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλύουν ένα ολοκληρωμένο τεστ τύπου ΙELTS σε πραγματικό χρόνο για το οποίο θα βαθμολογούνται σύμφωνα με τον τρόπο αξιολόγησης των εξετάσεων και θα λαμβάνουν εστιασμένα σχόλια για την βελτίωση της απόδοσής τους.

 

j. Ενδεικτικό Πρόγραμμα 5 εβδομάδων:

 

Units

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Reading

vocabulary & methodology

vocabulary & methodology

vocabulary & methodology

vocabulary & methodology

revision

Speaking

in-class tutorial & discussion

 

individual

feedback

in-class tutorial & discussion

 

individual

feedback

in-class tutorial & discussion

 

individual

feedback

in-class tutorial & discussion

 

individual

feedback

in-class tutorial & discussion

 

individual

feedback

Writing

methodology: report writing

 

 

methodology: essay writing

(opinion, for/against)

 

methodology: essay writing

(solutions)

 

 

methodology: report writing

 

 

 

methodology: revision

 

 

 

Listening

 

Labs

once a week

 

once or twice a week

once a week

 

once or twice a week

once a week

 

once or twice a week

once a week

 

once or twice a week

once a week

 

once or twice a week

Mock Exam

180' once a week

180' once a week

180' once a week

180' once a week

180' once a week