Το πτυχίο αυτό απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους επιδιώκουν να αποστείλουν αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές σε Bussiness Schools του εξωτερικού. Αξιολογεί τόσο τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας όσο και την κατοχή των απαραίτητων δεξιοτήτων ενός υποψηφίου και χρησιμοποιείται από τα πανεπιστήμια αυτά ως κριτήριο επιλογής των σπουδαστών. Η εξέταση γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και βαθμολογεί τις δεξιότητες του εξεταζόμενου στην κατανόηση, χρήση και ανάλυση αριθμητικών στοιχείων και δεδομένων που παρουσιάζονται με τη μορφή σύνθετων γραφημάτων καθώς και τη συγγραφή εξειδικευμένων κειμένων.

Graduate Management Admission Council