Εμπέδωση γραμματικής και λεξιλογίου με ασκήσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Μετά τη διδασκαλία ενός γραμματικού φαινομένου και τη λύση ασκήσεων στο μάθημα, ο μαθητής αφομοιώνει την ύλη λύνοντας ασκήσεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονται στο χώρο μας.

Οι λεξιλογικές ασκήσεις είναι βασισμένες στη διδακτέα ύλη, αλλά περιλαμβάνουν και άγνωστο λεξιλόγιο.

Στα A-list labs υπάρχουν ασκήσεις για διαφορετικά επίπεδα καθώς και ασκήσεις με phrasal verbs και prepositions.

Η εξάσκηση στα A-list labs γίνεται κατόπιν ραντεβού σε μέρα και ώρα που επιθυμεί ο μαθητής και σε τακτά χρονικά διαστήματα βάσει προγράμματος.